Algemene voorwaarden LegalWorx B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van LegalWorx BV, een onderneming met adres Gouwsluisseweg 50 A 2405 XS Alphen aan den Rijn. LegalWorx BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88246590

Begrippen:

LegalWorx: de handelsnaam van LegalWorx BV

Eenmalig Bedrag: hieronder wordt een eenmalig vast bedrag verstaan maar ook bijvoorbeeld no-cure no-pay of afspraken die gebaseerd zijn op het behalen van een financiële meerwaarde of elke andere afspraak dat afwijkt van een standaard uurtarief voor het uitvoeren van de Opdracht.

Opdrachtbevestiging/offerte: een aanbieding van LegalWorx waarbij de dienstverlening is omschreven en de bijbehorende (prijs)afspraken.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met LegalWorx een overeenkomst van opdracht aan gaat.

Opdracht c.q. Overeenkomst: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij LegalWorx zich jegens Opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

Juridische Kosten: Kosten die gemaakt worden door LegalWorx bij het uitvoeren van de opdracht. Dan wel de kosten die LegalWorx probeert te verhalen bij werkgever.

Juridische Diensten: Dienstverlening zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging/offerte is omschreven.

Juridisch Budget: Budget voor Juridische Kosten dat is opgenomen door de werkgever in de vaststellingsovereenkomst.

Artikel 1. Algemeen

1.1

Alle Juridische Diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met LegalWorx, deze kan zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen worden.

1.2

Op alle diensten, aanbiedingen en offertes van LegalWorx zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

2.1

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat er telefonisch of schriftelijk (per e-mail) of op elk andere elektronische wijze uitdrukkelijk akkoord is gegeven door de opdrachtgever op een Opdrachtbevestiging/offerte, dan wel er reeds een (elektronische) betaling is gedaan of er op enig andere wijze onbetwistbaar duidelijk is dat de Opdrachtgever wenst dat LegalWorx de werkzaamheden oppakt. LegalWorx en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de aanwezigheid van een handtekening niet noodzakelijk is voor een bindende overeenkomst.

2.2

LegalWorx behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren dan wel te annuleren als er sprake is van een geaccepteerde Opdrachtbevestiging/offerte, bijvoorbeeld als er sprake is dat de kwaliteit van haar werk niet voldoende gewaarborgd kan worden (o.a. verstrekken van valse gegevens of informatie door Opdrachtgever). Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet probeert LegalWorx zo spoedig mogelijk een alternatief aan te bieden waarbij de kwaliteit gewaarborgd wordt.

2.3

De dienstverlening van LegalWorx, bij onderhandeling van een vaststellingsovereenkomst, eindigt op het moment dat er een overeenstemming is bereikt door werkgever of duidelijk is dat er geen overeenstemming wordt bereikt. Voor verdere trajecten dient er weer een aparte Opdracht te worden verstrekt.

Artikel 3. Honorarium

3.1

LegalWorx hanteert voornamelijk met een Eenmalig Bedrag voor een opdracht, echter wanneer de casus zich niet leent voor een Eenmalig Bedrag dan behoudt LegalWorx het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

3.2

Voor het bijwonen van een mediation (elektronisch of in persoon) kunnen er aparte tarieven afgesproken worden die naast een eventueel Eenmalig Bedrag komen. Dergelijke kosten vallen niet zonder meer in het Eenmalige Bedrag dat is afgesproken in de Opdrachtbevestiging/offerte voor de Juridische Dienstverlening, behalve als dit expliciet is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging/offerte.

3.3

Alle Juridische Kosten die door de werkgever worden betaald komen LegalWorx toe, ongeacht de afspraken die zijn gemaakt in een Opdrachtbevestiging/offerte of elke andere aanvaarding van de aanbieding die door LegalWorx is gedaan. De Juridische Kosten zijn niet voor onderhandeling vatbaar tussen Opdrachtgever en LegalWorx.

LegalWorx dient altijd in de gelegenheid gesteld te worden de daadwerkelijk gemaakte Juridische Kosten te verhalen bij de werkgever van Opdrachtgever.

3.4

Wanneer LegalWorx geen Juridische Kosten kan verhalen bij werkgever door welke handelingen dan ook die verricht zijn door Opdrachtgever, direct of indirect, behoudt LegalWorx zich het recht de daadwerkelijk gemaakte kosten te verhalen bij Opdrachtgever.

De volledige Juridische Kosten zullen niet meer bedragen dan het aantal uren die besteed zijn aan de opdracht door LegalWorx dan wel door LegalWorx ingeschakelde derde te vermenigvuldigen met het uurtarief van €125,- ex 21% BTW plus andere verschotten of betalingen die gedaan zijn voor de uitvoering van de opdracht. Wanneer er reeds een Juridisch Budget was opgenomen in de vaststellingsovereenkomsten en door toedoen van Opdrachtgever is komen te vervallen zal dit budget (wanneer dit hoger is) betaald dienen te worden door Opdrachtgever. Deze kosten kunnen hoger uitvallen dan de eventuele afspraak van een Eenmalig Bedrag, deze regeling geldt ook wanneer Opdrachtgever de Opdracht annuleert of eenzijdig opzegt.

Artikel 4. Betaling

4.1

Betaling geschiedt door middel van een aan Opdrachtgever of aan de werkgever van Opdrachtgever gestuurde factuur. De factuur zal per e-mail worden verzonden. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door LegalWorx te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

4.2

Bij niet (tijdige) betaling behoudt LegalWorx zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken. De werkzaamheden zullen pas na betaling van de factuur opgepakt worden. De staking van werkzaamheden door LegalWorx doet niks af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

4.3

Indien er in de Vaststellingsovereenkomst (afwijkende) afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het betalen van de Juridische Kosten dient de Opdrachtgever hieraan mee te werken.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1

LegalWorx heeft met betrekking tot verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

5.2

LegalWorx bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is LegalWorx toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Medewerking door de Opdrachtgever

6.1

Opdrachtgever verbindt zich bij het accepteren van de Overeenkomst met LegalWorx om alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, te verstrekken aan LegalWorx die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. LegalWorx kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die opdrachtgever heeft geleden vanwege een gegeven advies dat gebaseerd is foutief verstrekte informatie door Opdrachtgever of derden

6.2

Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1

LegalWorx en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan LegalWorx zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien de Opdrachtgever LegalWorx van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.2

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalWorx is het de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van LegalWorx openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van LegalWorx, op de Opdrachtgever een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 8. Auteursrechten

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, opinies en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van LegalWorx toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1

LegalWorx zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan LegalWorx onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, zijn LegalWorx en de door LegalWorx bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Iedere aansprakelijkheid van LegalWorx is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door LegalWorx in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW en kantoorkosten

9.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval een jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LegalWorx aansprakelijk is. De opdrachtgever vrijwaart LegalWorx tegen alle aanspraken van derde alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door LegalWorx aan de opdrachtgever verleende diensten.

9.3

Als (een deel van) de Opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

Artikel 10. Archivering

Het bij de uitvoering van de Opdracht gevormde dossier zal door LegalWorx gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 11. Geschillen en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en LegalWorx is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter van het arrondissement Rotterdam dan wel de woonplaats van Opdrachtgever is bevoegd om kennis te nemen van een geschil.

Print Friendly, PDF & Email