Gratis berekenen transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen2024-04-15T11:19:23+00:00

Transitievergoeding berekenen

Uw werkgever ontslaat u of verlengt uw contract niet. Dan heeft u recht op een zogenaamde transitievergoeding. Met deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten of u laat zich omscholen. Je kan hier de transitievergoeding berekenen.

“Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?” Dat is een vraag waar u snel en makkelijk een antwoord op krijgt wanneer je hier je transitievergoeding gaat berekenen. Als uw werkgever uw ontslag heeft aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter en deze wordt goedgekeurd, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Uw werkgever betaalt dit geldbedrag aan u. Hoe hoog is dit bedrag? Voor iedereen is dat een derde van het maandsalaris per dienstjaar.

In 2024 is uw transitievergoeding een derde van uw maandsalaris per dienstjaar met een maximum van €94.000

De maximale transitievergoeding in 2024 is verhoogd naar €94.000. Is uw jaarsalaris hoger? Dan wordt dit bedrag aangehouden wanneer u de transitievergoeding berekent.

Wanneer uw jaarsalaris bijvoorbeeld €120.000,- bruto bedraagt en de berekening van de transitievergoeding uitkomt op €105.000,- bruto dan is de hoogte van de wettelijke transitievergoeding €105.000 bruto. Wanneer de uitkomst €130.000,- bruto is dan is de vergoeding gemaximeerd tot €120.000,- bruto (het bruto jaarsalaris).

Bereken direct uw transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen
Tot deze datum (deze dag telt niet mee)
Wilt u een einddatum kiezen die na de datum in dienst ligt?
per maand
%
Wettelijk minimaal 8%
per maand
gemiddeld bruto maandbedrag
per maand
Stuur mijn berekening naar mij toe.

Transitievergoeding

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Wie heeft recht op een transitievergoeding? U heeft recht op deze vergoeding als uw ontslagaanvraag bij het UWV of de kantonrechter wordt goedgekeurd. Ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd met een volgend tijdelijk of vast contract heeft u recht op een transitievergoeding. In principe heeft u geen recht op vergoeding als u zelf uw baan opzegt, tenzij u dit doet omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid kan worden verweten.

U heeft recht op een transitievergoeding in geval van ontslag

U ontvangt de transitievergoeding binnen een maand na einde dienstverband. Betaalt uw werkgever de vergoeding niet binnen deze termijn? Dan moet hij u ook de wettelijk verschuldigde rente van 2% betalen. Ontstaat een conflict tussen u en de werkgever over de transitievergoeding of de betaling ervan? Neem contact op met onze arbeidsjurist. Hij geeft u advies en kan stappen zetten zodat de werkgever alsnog tot betaling overgaat. U heeft drie maanden de tijd om een kantonrechter in te schakelen in het geval van een geschil. Na deze maanden heeft u geen rechten meer om de transitievergoeding op te eisen.

Hoe bereken je een transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend volgens een vaste formule wat vastgelegd is in de wet. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van de hoogte van het bruto maandsalaris en de lengte van het dienstverband. Het bruto maandsalaris wordt vermenigvuldig met 1/3 per dienstjaar, dit betekent dat een werknemer per 3 jaar dienstverband 1 bruto maandsalaris ontvangt wanneer de werknemer wordt ontslagen.

De transitievergoeding wordt niet alleen per vol dienstjaar berekend maar ook per werkdag. Wanneer iemand 4 jaar 3 maanden en 15 dagen in dienst is tegen een bruto maandsalaris van 2500 bruto (inclusief vakantietoeslag) krijg je de volgende berekening:

  • 4   x 1/3 x €2.500 = € 3.333,33
  • 3   x 1/36 x 2.500 = € 208,33
  • 15  x 1/1095 x 2.500 = € 34,25

Wanneer je de bovenstaande drie bedragen bij elkaar optelt kom je op een vergoeding uit van € 3.575,91. Let op bij het berekenen van een transitievergoeding dat er vaak andere variabele beloning ook meegenomen dient te worden in je bruto maandsalaris. Hier maakt een werkgever vaak nog wel eens fouten in.

Ontslagvergoeding berekenen/ Kantonrechtersformule berekenen

Hogere vergoeding dan transitievergoeding mogelijk?

Uw werkgever betaalt bij een vaststellingsovereenkomst in de meeste gevallen een hogere ontslagvergoeding dan een transitievergoeding. Hij voorkomt namelijk een lang en kostbaar proces als hij uw ontslag via UWV of kantonrechter laat lopen. Daarom is de vergoeding bij ontslag op basis van wederzijds goedvinden gunstiger voor u.

Ontslagvergoeding is vaak hoger dan transitievergoeding: voordeel van vaststellingsovereenkomst

Hoe bereken ik mijn ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een andere vergoeding dan de transitievergoeding. De hoogte van uw transitievergoeding berekenen kunt u eenvoudig boven aan deze pagina doen. Voor de ontslagvergoeding is geen algemeen geldende formule. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van een x aantal maanden of de transitievergoeding maal twee. Maar dit hangt af van alle feiten en omstandigheden die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.

Ontslagvergoeding en transitievergoeding zijn niet hetzelfde

VSO vergoeding berekenen

Een jurist kan op basis van uw verhaal en de bijbehorende feiten de hoogte van een ontslagvergoeding berekenen bij een vaststellingsovereenkomst (VSO). Ook is de hoogte van de ontslagvergoeding een punt van onderhandeling. Uw werkgever kan bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding voorstellen, maar dit hoeft u niet direct te accepteren. Als u of de jurist denkt dat een hogere vergoeding passender is, dan kan dat voorstel worden ingediend.

Een ontslagvergoeding is bijna altijd hoger dan de transitievergoeding

Kantonrechtersformule berekenen

De kantonrechtersformule is een formule die vroeger gebruikt werd om de ontslagvergoeding te berekenen. Nederlandse kantonrechters hebben deze richtlijn ontwikkeld om de hoogte van de zogenaamde billijke vergoeding te berekenen. Met ingang van 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding bovenop deze transitievergoeding. In geval van individueel ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en collectief ontslag kan de kantonrechtersformule nog wel worden gebruikt als bepaling van de vergoeding.

Deze formule houdt rekening met het aantal gewerkte jaren en uw leeftijd. De kantonrechtersformule is in bijna alle gevallen veel hoger dan de transitievergoeding. Soms wel drie keer zo hoog.

De kantonrechtersformule wordt ook de ABC formule genoemd

A x B x C is de hoogte van de ontslagvergoeding. Waarbij A staat voor aantal gewogen dienstjaren, B voor beloning per maand (bruto maandloon inclusief vakantietoeslag, dertiende maand en andere toeslagen) en C voor correctiefactor (ligt meestal rond de 1). Hoe ouder u bent, hoe hoger de ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken, inclusief de hoogte van de ontslagvergoeding, opgenomen en ondertekend door werkgever en werknemer.

Het aantal gewogen dienstjaren wordt als volgt berekend:

  • leeftijd tot 35 jaar: wegingsfactor 0,5
  • leeftijd 35-45 jaar: wegingsfactor 1
  • leeftijd 45-55 jaar: wegingsfactor 1,5
  • leeftijd boven 55 jaar: wegingsfactor 2

Belasting en transitievergoeding / ontslagvergoeding

Is een transitievergoeding belastingvrij?

Nee, een transitievergoeding is niet belastingvrij. Dat er belasting betaald moet worden is één van de zekerheden in het leven, zo dus ook over de transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Een transitievergoeding bij ontslag wordt altijd bruto uitgerekend. De werkgever zal van de bruto ontslagvergoeding belasting afdragen en het netto bedrag op uw rekening storten, de belastingdienst ziet de vergoeding namelijk als inkomsten. Hoeveel belasting u moet betalen over de ontvangen vergoeding is geheel afhankelijk van uw jaarinkomen. Dit betekent dat het belastingtarief gebaseerd wordt op uw bruto jaarinkomen plus de ontvangen transitievergoeding. Dan bestaat de kans dat u daarom een hoog belastingpercentage moet betalen.

Hoe zwaar wordt de transitievergoeding belast?

Jaarinkomen (inclusief vergoeding) Percentage
€0,- tot €73.031,- 36,93%
€73.031,- en hoger 49,50%

Wat zijn de opties om minder belasting te betalen over de vergoeding?

  • Middelen

Zodra je de transitievergoeding op uw bankrekening wil ontvangen zijn er geen mogelijkheden om direct minder belasting te betalen over de transitievergoeding. Wanneer u echter in 1 jaar een veel hoger inkomen heeft ontvangen door de transitievergoeding kunt u uw inkomen middelen bij de belastingdienst. Met middelen verspreidt u eigenlijk uw inkomen over 3 jaar. Hierdoor kan het zijn dat u gemiddeld gezien per jaar minder inkomen ontvangt en u daardoor in het lagere belastingtarief valt.

  • Opleiding / outplacement

Wanneer u van plan bent een outplacement of opleiding te willen volgen dan kunt u het brutobedrag hiervoor gebruiken. Dit betekent dat u een belastingvoordeel heeft omdat de kosten van het brutobedrag worden afgetrokken. Als u bijvoorbeeld een ontslagvergoeding krijgt van €30.000 bruto en de opleiding die u wilt volgen kost €10.000,- dan kunt u de kosten, in overleg met de werkgever, aftrekken van de bruto vergoeding. De bruto vergoeding die betaalt moet worden zal dan  €20.000 zijn, dit geeft al snel een belastingvoordeel op van 49,5%.

Heeft u vragen over de berekening van uw ontslagvergoeding? Of wilt u meer informatie over de kantonrechtersformule? Neem contact met ons op via WhatsApp, bel 085 080 5482 of stuur een mail.; onze arbeidsjurist staat u graag te woord. En geeft de antwoorden op al uw vragen.

Veel gestelde vragen

Gemiddelde transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst2023-08-01T11:32:27+00:00

De gemiddelde “transitievergoeding” die in een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt opgenomen bedraagt 0,57 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Dit is dus 0,24 bruto maandslaris hoger dan de wettelijke berekening. De vergoeding valt dus gemiddeld hoger uit wanneer er door een jurist onderhandeld wordt over een VSO.

Vaststellings overeenkomst en transitievergoeding2023-06-09T08:06:57+00:00

In theorie bestaat er geen recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst (VSO). De werkgever is alleen een transitievergoeding verschuldigd wanneer er een ontslag via het UWV of ontbinding via het kantongerecht plaatsvindt. Echter is het wel gebruikelijk dat er in de VSO een ontslagvergoeding wordt opgenomen die net zo hoog of hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:59:45+00:00

U heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer u zelf ontslag neemt (behalve als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft), u ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag en wanneer de werkgever failliet is verklaard of een surseance van betaling heeft. Dit betekent ook dat wanneer u besluit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen u geen recht heeft op een transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding2023-06-09T07:56:06+00:00

U heeft recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via het UWV of Kantonrechter. De voorwaarden hierin is wel dat u niet ernstig verwijtbaar mag zijn aan het ontslag, zoals o.a. bij diefstal of fraude. Dit betekent dat u ook recht heeft op een transitievergoeding wanneer de werkgever besluit uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Belasting transitievergoeding2023-06-09T07:41:37+00:00

Uiteraard moet er belasting betaald worden over de transitievergoeding / ontslagvergoeding die u ontvangt. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van je jaar inkomen. In 2023 zijn er twee tarieven die gehanteerd worden:

Jaarinkomen tot €73.031 betaalt u 36,93% belasting

Jaarinkomen vanaf €73.031 betaalt u 49,5% belasting

Ik wil mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren, mag dat?2024-03-26T09:10:11+00:00

Dat mag zeker. Wij adviseren dat zelfs. De vaststellingsovereenkomst is door de werkgever opgesteld. Kloppen alle afspraken op papier zoals jullie zijn overeengekomen? En haalt u financieel alles uit de overeenkomst? VSO laten controleren.

 

Onze arbeidsjurist controleert gratis uw aangeboden VSO.

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?2023-06-08T12:59:57+00:00

Voor de ontslagvergoeding is geen algemeen geldende formule. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van een x aantal maanden of de transitievergoeding maal twee. Maar dit hangt af van alle feiten en omstandigheden die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.

Wat houdt de kantonrechtersformule in?2023-06-08T13:00:31+00:00

De kantonrechtersformule is een formule die de ontslagvergoeding berekent. Nederlandse kantonrechters hebben deze richtlijn ontwikkeld om de hoogte van de zogenaamde ontbindingsvergoeding te berekenen. Met ingang van 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding bovenop deze transitievergoeding. In geval van individueel ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en collectief ontslag kan de kantonrechtersformule nog wel worden gebruikt als bepaling van de vergoeding.

Ik heb een vraag, hoe neem ik contact op?2023-09-26T12:09:18+00:00

Onze arbeidsjurist staat u graag te woord. Dankzij jarenlange ervaring en de juiste expertise heeft hij het antwoord op al uw vragen rondom uw ontslag. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Hoe hoog is mijn transitievergoeding?2022-11-24T14:48:36+00:00

U kunt heel eenvoudig online de hoogte van uw transitievergoeding berekenen. Vul uw gegevens in op het formulier en u ziet de hoogte van uw transitievergoeding. Uiteraard staat het definitieve bedrag hiermee niet vast.

De hoogte van uw transitievergoeding is een derde van uw maandsalaris per dienstjaar en met een maximumbedrag van €89.000